Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2008

November 12 2008

1670 c72a 420
Ktorá?
Reposted fromsamuso samuso
0481 5bcf
Reposted fromirek irek

November 06 2008

Ze względu na wygląd i zachowanie przypominające ruchy kukiełek (drgawkowy, taktyczny chód z tendencją do trzymania ramion odwiedzionych i zgiętych w łokciach, poruszanych jakby przez pociąganie sznurków) określił je mianem „pulpet children”. Dwa lata później BOWER JEAVONS [2] opisali dwoje kolejnych dzieci z tym zespołem i zaproponowali nazwę „happy pulpet syndrome” jako najbardziej trafne według nich odzwierciedlającą pełen szczęścia i skłonności do niekontrolowanego śmiechu sposób bycia tych dzieci.
"ZESPÓŁ ANGELMANA W PRAKTYCE KLINICZNEJ; Angelman syndrom In clinical practice;"

November 05 2008

Reposted fromnosferat nosferat

November 03 2008

Jeszcze do niedawna patronem "jedynki” w Przasnyszu był Władysław Broniewski. Ale zdaniem grona pedagogicznego - patron ten już nie sprawdza się w szkole podstawowej i pasuje bardziej do gimnazjum. Dla uczniów młodszych klas życiorys i twórczość poety są zbyt trudne. Zanim zaczęły się poważne rozmowy o zmianie patrona, nauczyciele postanowili dać szansę uczniowskiej wyobraźni i postawili urnę, do której można było wrzucać wszelkie kandydatury.
Doda wygrała z Broniewskim - Informacje - portal TVN24.pl - 23.10.2008

November 02 2008

October 29 2008

Reposted fromheather heather

October 26 2008

7096 80e3 420
Reposted fromkniepuder kniepuder

October 23 2008

Reposted bynosferat nosferat

October 19 2008

October 18 2008

October 17 2008

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl